Subsidie-aanvragen

     Subsidieaanvragen worden door het bestuur van de stichting gedurende het gehele jaar beoordeeld. Er zijn geen voorgedrukte aanvraagformulieren.

     Elke aanvraag dient te bevatten: een gemotiveerd projectvoorstel, een integrale begroting, een curriculum vitae van de aanvrager en zo mogelijk één of twee aanbevelingen van wetenschappelijk onderzoekers die het project begeleiden of kunnen optreden als referent voor de aanvrager.

     Subsidies worden uitsluitend gegeven voor activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de stichting zoals:

     Onderzoekskosten, reiskosten voor het verzamelen van onderzoeksmateriaal of veldgegevens, onderzoek aan buitenlandse universiteiten, kosten van buitenlandse gastonderzoekers aan een Nederlandse instelling of universiteit, kosten voor gastdocenten, wetenschappelijke documentatie, bezoek aan congressen en symposia, educatieve projecten, wetenschappelijke en educatieve publicaties.

     De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de kwaliteit van de onderzoeker of de aanvragende instelling, de kwaliteit van de aanvraag, de helderheid van de vraagstelling, de uitvoerbaarheid van het onderzoek binnen de gestelde tijd en met de beschikbare middelen.

home
geschiedenis
Hugo de Vries biografie
Hugo de Vries Prijs
subsidie aanvragen
contact
berichten

Prioriteit wordt gegeven aan projecten/activiteiten die zonder de steun van het fonds niet uitgevoerd kunnen worden, zoals die van botanici die (nog) geen aanstelling hebben in hun veld van specialisatie, amateurbotanici en rechtspersonen als stichtingen of verenigingen werkzaam op het gebied van de plantkunde. 

In het algemeen wordt geen steun gegeven voor of aan:

-    loon- of salariskosten van de onderzoeker

-    aanvragen die betrekking hebben op kosten die reeds zijn gemaakt

-    onderzoek in het kader van een universitaire opleiding, zoals                bijvoorbeeld stages in het kader van een masteropleiding.

-    onderzoekers die in het kader van een promotieonderzoek een           aanstelling hebben bij een universiteit of bij NWO,

     Activiteiten die behoren tot de reguliere taken van universiteiten of NWO worden alleen in uitzonderingsgevallen ondersteund. Gewoonlijk bedragen de subsidies enige honderden tot duizenden euro’s. Er wordt naar gestreefd de subsidieaanvragen binnen zes weken af te handelen.

Overzicht verleende subsidies tot augustus 2016